You are here

Voorwaarden

Gebruikersovereenkomst Syngenta Seeds B.V. en Syngenta Crop Protection B.V.

Syngenta Seeds B.V. en Syngenta Crop Protection B.V. (gezamenlijk te noemen "Syngenta") verstrekken de website www.floriproservices.nl (de "Site") als service voor boeren en landbouwprofessionals onder de voorwaarden van deze gebruikersovereenkomst (deze "Overeenkomst"). Syngenta Seeds B.V. is een vennootschap opgericht in Nederland onder nummer 36029905, statutair gevestigd te Westeinde 62, 1601 BK in Enkhuizen. Syngenta Crop Protection B.V. is een vennootschap opgericht in Nederland onder nummer 24281938, statutair gevestigd te Jacob Obrechtlaan 3A, 4611 AP in Bergen op Zoom. Syngenta Seeds B.V. en Syngenta Crop Protection B.V. zijn indirect volle dochtermaatschappijen van Syngenta AG.

Definities van "u" en "uw Bedrijf"

Met de termen "wij", "onze" en "ons" wordt Syngenta bedoeld.

Als u een werknemer bent, dan wordt met de term "uw Bedrijf" uw werkgever bedoeld. Bent u eigenaar of directeur van een bedrijf, dan wordt met de term "uw Bedrijf" uw eigen bedrijf, vennootschap of andere onderneming bedoeld. Met de termen "u" en "uw" wordt u, individueel, bedoeld.

Wie is gebonden aan deze Overeenkomst?

Als u uw Bedrijf uitoefent als een vennootschap, zijn u en uw Bedrijf gebonden aan deze Overeenkomst door uw gebruik van de Site; als vertegenwoordiger van uw Bedrijf is uw Bedrijf gebonden aan de Overeenkomst door uw handelingen op de Site. Als u uw Bedrijf uitoefent als eenmanszaak of door middel van een vennootschap, bent u individueel gebonden aan deze Overeenkomst. Daarnaast bent uzelf ook (als individu) gebonden aan de voorwaarden van deze Overeenkomst.

Syngenta streeft ernaar de persoonlijke levenssfeer van personen die gebruik maken van de Site te respecteren. In onze Privacyverklaring worden het huidige beleid van Syngenta en de praktijken met betrekking tot persoonlijke informatie beschreven die via de Site door Syngenta worden verzameld. Neem even de tijd om onze Privacyverklaring door te lezen. 

Onze Privacyverklaring maakt deel uit van deze Overeenkomst. Door gebruik te maken van de Site geeft u toestemming voor het verzamelen, gebruiken en bekendmaken van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met onze Privacyverklaring. U bevestigt tevens dat alle via de Site door u verstrekte gegevens correct zijn.

Deze Overeenkomst kan worden gewijzigd

Syngenta verbetert de Site voortdurend en voegt er voortdurend nieuwe functies en mogelijkheden aan toe, verbetert de bestaande diensten en programma's voortdurend en breidt ze voortdurend uit. Deze voortdurende verbeteringen, wetswijzigingen en technologische veranderingen kunnen wijzigingen van deze Overeenkomst noodzakelijk maken. Syngenta behoudt zich derhalve het recht voor om deze Overeenkomst (en andere documenten die daarin worden vermeld) op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Syngenta zal dit doen door een bijgewerkte of gewijzigde versie van deze Overeenkomst of het desbetreffende document op de Site te plaatsen. Uw gebruik van de Site na een dergelijke wijziging betekent dat u en uw Bedrijf verklaren dat u en uw Bedrijf zich zullen houden aan de gewijzigde voorwaarden van de Overeenkomst. Om deze reden wordt van u verwacht dat u deze Overeenkomst en de documenten die daarin worden vermeld elke keer wanneer u de Site bezoekt leest. U kunt deze Overeenkomst op elk moment lezen door op de knop "Voorwaarden" onderaan elke pagina van deze Site te klikken.

Toegang tot de Site en wachtwoorden

Van tijd tot tijd kunnen we de toegang tot de Site of onderdelen daarvan beperken voor gebruikers die zich bij ons hebben geregistreerd. Als u een gebruikersnaam, wachtwoord of andere informatie heeft gekozen of dit heeft ontvangen als onderdeel van onze beveiligingsprocedures, zullen deze aan u persoonlijk worden afgegeven. U dient dergelijke gegevens vertrouwelijk te behandelen en ze niet bekend te maken aan derden of ze door iemand anders (onder wie andere werknemers of vertegenwoordigers van uw Bedrijf) te laten gebruiken.

U en uw Bedrijf zijn volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder uw gebruikersnaam en wachtwoord op de Site plaatsvinden, ongeacht of u, of uw Bedrijf toestemming heeft gegeven voor de activiteiten of het gebruik van uw wachtwoord. U of uw Bedrijf dient Syngenta onmiddellijk in kennis te stellen van aan u bekend, of door u vermoed, onbevoegd gebruik van uw gebruikersnaam en wachtwoord of enige andere inbreuk op de beveiliging. U wordt geadviseerd om uit te loggen wanneer u klaar bent met het gebruik van de Site.

Wij hebben het recht om te allen tijde een gebruikersnaam of wachtwoord uit te schakelen, ongeacht of het door u is gekozen of door ons is toegewezen, indien u naar onze mening de bepalingen van deze Overeenkomst niet heeft nageleefd.

U bent verantwoordelijk voor het treffen van alle regelingen die nodig zijn om toegang tot de Site te krijgen. Het is de verantwoordelijkheid van u en uw Bedrijf om te zorgen dat alle personen die via de internetverbinding van u of van uw Bedrijf toegang hebben tot de Site op de hoogte zijn van deze voorwaarden en dat zij zich daaraan houden.

Beveiliging

U en uw Bedrijf aanvaarden de volledige verantwoordelijkheid voor de bescherming van u en het computersysteem van uw Bedrijf, met inbegrip van computer hardware, software en opgeslagen gegevens over u en het computersysteem van uw Bedrijf, waaronder hardware, software en de opgeslagen gegevens van derden, die toegang hebben tot of anderszins worden verbonden met u of het computersysteem van uw Bedrijf. U en uw Bedrijf aanvaarden de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat programma's of andere gegevens die zijn gedownload of anderszins ontvangen van of via de Site vrij zijn van (worm-)virussen and Trojan horses of andere zaken van destructieve aard. Wij adviseren u om regelmatig actuele antivirus- en internetbeveiligingsprogrammma's uit te voeren op computers van u en uw Bedrijf die met het internet zijn verbonden.

U verklaart dat u geen (worm-)virussen, Trojan horses of andere zaken van destructieve aard op de Site zult introduceren, de Site niet zult uitschakelen en u geen toegang zal verschaffen tot databases die verbonden zijn met de Site (en dat u dit niet zal proberen te doen) ("Hacking"). Indien uw gebruikersnaam en wachtwoord worden geassocieerd met Hacking of enige andere onwettige of vermoede activiteit, mogen wij uw identiteit en de identiteit van uw Bedrijf aan de politie bekendmaken.

Gebruikersgegevens bijwerken

Syngenta dient onmiddellijk door u of uw Bedrijf in kennis gesteld te worden indien een van de gegevens die u als onderdeel van dit registratieproces heeft verstrekt (de "Gebruikersgegevens") is gewijzigd, of als door u of uw Bedrijf is bemerkt dat de Gebruikersgegevens onjuist of onvolledig zijn.

Auteursrecht en beperkte licentie

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud, vormgeving en functionaliteit van de Site (met inbegrip van auteursrechten) zijn eigendom van Syngenta, een van haar gelieerde ondernemingen, of derden die hun materiaal aan Syngenta in licentie hebben gegeven.

U mag geselecteerde delen van de Content van deze Site downloaden, opslaan, afdrukken en kopiëren, mits u:
(1) de inhoud die u downloadt uitsluitend aanwendt voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik;
(2) u geen enkel deel van de Content op een andere website publiceert of plaatst;
(3) u geen enkel deel van de Content in of op andere media publiceert of uitzendt;
(4) de Content niet op enigerlei wijze wijzigt, verandert of samenvat;
(5) van die Content geen auteursrecht- of handelsmerkaanduidingen of geheimhoudingskennisgevingen verwijdert, wijzigt of verandert; en
(6) als bron van die Content Syngenta vermeldt of derden, waarvan op onze Site wordt vermeld dat zij enkele of alle rechten van die Content bezit.

Behalve zoals hierboven uitdrukkelijk vermeld, mag u de Content of enig deel daarvan niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Syngenta kopiëren, downloaden, afdrukken, publiceren, weergeven, uitvoeren, verspreiden, delen, doorgeven, vertalen, wijzigen, aanvullen, bijwerken, compileren, verkorten of op enigerlei andere wijze aanpassen of veranderen.

Behalve zoals hierboven uitdrukkelijk vermeld, worden er geen rechten, titels of belangen in de gedownloade Content aan u overgedragen wanneer u Content van de Site downloadt. Behalve de beperkte, niet-exclusieve licentie die hierboven uitdrukkelijk wordt verleend, zal niets uit deze voorwaarden of op deze website geïnterpreteerd worden als het verlenen van een licentie, impliciet, door uitsluiting of anderszins, of enig ander recht op grond van enig auteursrecht, handelsmerk, octrooi of ander intellectueel eigendomsrecht van Syngenta of een derde.

Handelsmerk

Alle handelsmerken, dienstmerken en logo's die op de Site worden vermeld (de "Handelsmerken") zijn geregistreerde en niet geregistreerde handelsmerken van Syngenta, een van haar gelieerde ondernemingen of derden die hun Handelsmerken aan Syngenta of een van haar gelieerde ondernemingen in licentie hebben gegeven.

Behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze Overeenkomst mag u geen Handelsmerk reproduceren, weergeven of anderszins gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Syngenta. Gebruik van onze Handelsmerken zonder onze toestemming kan inbreuk vormen op onze intellectuele eigendom.

Koppelingen naar de Site

U mag een koppeling naar de homepage van de Site tot stand brengen, op voorwaarde dat u dit op eerlijke en rechtmatige wijze doet en geen schade toebrengt aan onze reputatie of daarvan profiteert. U mag echter niet zonder onze toestemming een koppeling tot stand brengen op zodanige wijze dat er een vorm van samenwerking, opdrachtgeverschap, goedkeuring of onderschrijving wordt gesuggereerd die niet bestaat. Koppelingen naar een pagina van de Site anders dan onze homepage zijn niet toegestaan.

Door de Gebruiker Gegenereerd Materiaal en feedback

Syngenta ontvangt graag uw opmerkingen en feedback over deze Site en moedigt u aan om deel te nemen aan de interactieve onderdelen van de Site. Alle informatie, Content en materiaal dat via deze Site aan Syngenta worden verstrekt, zoals berichten, commentaar, feedback, ideeën, vragen, ontwerpen, gegevens en dergelijke ("Door de Gebruiker Gegenereerd Materiaal") wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en niet-merkgebonden. Om deze reden moet u ons geen Door de Gebruiker Gegenereerd Materiaal sturen waarvan u niet wilt dat wij het gebruiken of dat u niet onder derden wilt laten verspreiden, waaronder begrepen (maar niet beperkt tot) alle vertrouwelijke informatie of originele creatieve materialen zoals productideeën, computercodes of originele kunstwerken.

U bent verantwoordelijk voor de informatie en andere Content in het door de Gebruiker Gegenereerde Materiaal dat u via de Site verzendt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de waarheidsgetrouwheid en juistheid daarvan. Wanneer u Door de Gebruiker Gegenereerd Materiaal bij de Site indient stemt u in met onze huisregels zoals deze van tijd tot tijd van kracht zijn. U verklaart dat u aan Syngenta en haar gelieerde ondernemingen alle schade (waaronder winstderving en verliezen voortvloeiend uit reputatieschade) zal vergoeden (in de vorm van een schadevergoeding) die voortvloeien uit deze gebruiksvoorwaarden.

Wanneer u Door de Gebruiker Gegenereerd Materiaal via deze Site of via e-mail bij Syngenta indient, verlenen u en uw Bedrijf aan Syngenta een niet-exclusieve, eeuwigdurende, royaltyvrije, onherroepelijke licentie om dit Door de Gebruiker Gegenereerde Materiaal en alle wereldwijde rechten, eigendomsrechten en belangen in alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten in het door de Gebruiker Gegenereerde Materiaal voor welk doel dan ook te gebruiken en in sublicentie te geven. Zonder beperking van het bovenstaande is Syngenta gerechtigd om al het door de Gebruiker Gegenereerde Materiaal dat u en uw Bedrijf via deze Site indienen te gebruiken en om alle ideeën, concepten, knowhow of technieken die zich in dergelijk Door de Gebruiker Gegenereerd Materiaal bevindt, voor welk doel dan ook te gebruiken, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het onbeperkt ontwikkelen, produceren en marketen van producten met behulp van het Door de Gebruiker Gegenereerde Materiaal zonder u of uw Bedrijf daarvoor op welke wijze dan ook te compenseren. Voorts doet u door het indienen van dergelijk materiaal afstand van alle morele rechten ten aanzien van dit Door de Gebruiker Gegenereerde Materiaal.

Het is belangrijk om te weten dat Syngenta geen Door de Gebruiker Gegenereerd Materiaal dat u of uw Bedrijf via deze Site indient op een wijze zal gebruiken die de toepasselijke privacywetten schendt. In het bijzonder zal Syngenta uw naam niet vrijgeven, noch anderszins het feit dat u informatie of materialen bij ons heeft ingediend publiceren, tenzij: (a) wij uw toestemming krijgen om uw naam te gebruiken, of (b) we u eerst in kennis stellen dat de materialen of andere informatie die u bij een bepaald deel van de Site indient zal worden gepubliceerd (of anderszins zal worden gebruikt) met vermelding van uw naam; of (c) indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Syngenta is niet aansprakelijk jegens derden voor Door de Gebruiker Gegenereerde Materiaal.

Informatie van derden
Veel van de informatie, artikelen en andere materialen die via deze Site beschikbaar zijn worden door derden aan Syngenta verstrekt. Overal waar wij dit nodig achten, wordt de bron van deze materialen van derden vermeld. Syngenta onderschrijft deze materialen of de partijen die ze aan ons leveren niet, noch garandeert Syngenta dat deze materialen actueel, nauwkeurig, volledig of betrouwbaar zijn. Syngenta aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventuele gebruik dat van informatie van derden wordt gemaakt.

De Site kan tevens links bevatten naar websites van derden. Deze links worden uitsluitend ter informatie verstrekt en wij onderschrijven de standpunten die op dergelijke externe websites worden geuit niet. Wij hebben geen enkele invloed van welke aard dan ook op de content van externe websites en we aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid daarvoor of voor enig verlies of schade die het gevolg kunnen zijn van uw gebruik daarvan. Tenzij wij op de Site uitdrukkelijk het tegendeel vermelden, onderschrijft Syngenta deze websites van derden of van de partijen die ze exploiteren niet.

Recht om website te wijzigen

Syngenta behoudt zich het recht voor om de Content en functionaliteit van deze Site zonder voorafgaande kennisgeving op enigerlei wijze, op elk moment en om welke reden dan ook te wijzigen (waaronder begrepen het verwijderen van Content en functionaliteit), om de toegang tot deze Site te beperken en deze Site af te sluiten en zal op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor eventuele gevolgen van dergelijke wijzigingen of intrekking van de toegang.

Productinformatie

Alle informatie op deze Site of waarnaar op deze Site wordt verwezen is uitsluitend geschikt voor en dient niet te worden geïnterpreteerd anders dan als een inleiding tot Syngenta en haar producten en diensten. Neem voor specifieke adviezen en instructies met betrekking tot onze producten en diensten rechtstreeks contact op met Syngenta. Personen die voornemens zijn een gewasbeschermingsmiddel of zaadproduct te gebruiken dienen het etiket van het desbetreffende product te lezen en op te volgen en alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot het gebruik van dat product na te leven. Voordat u een gewasbeschermingproduct gebruikt dient u te controleren of het in uw land voor gebruik is geregistreerd.

Afwijzing van garanties

Deze Site wordt geleverd "in de staat waarin het verkeert" en "zoals deze beschikbaar is", zonder garanties van welke aard dan ook. We streven ernaar informatie van de hoogste kwaliteit te geven en doen ons uiterste best om actuele en accurate informatie te geven. We geven echter geen garanties met betrekking tot de juistheid, actualiteit of betrouwbaarheid van de informatie op de Site of enig ander aspect van de Site. Voor zover mogelijk op grond van het toepasselijke recht, wijzen Syngenta en haar dochterondernemingen alle expliciete, impliciete of wettelijke garanties af, waaronder begrepen maar niet beperkt tot impliciete garantie voor de verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. Zonder het voorgaande te beperken, verklaart Syngenta niet en geeft zij geen garantie dat deze Site op een bepaalde tijd of locatie beschikbaar zal zijn, of dat de werking ervan ononderbroken of geen fouten zal bevatten. Syngenta garandeert niet dat de inhoud van deze Site vrij is van (worm-)virussen of andere codes die besmettelijke of destructieve eigenschappen met zich mee kunnen brengen.

Aansprakelijkheidsbeperking

Uw gebruik van deze Site geschiedt op eigen risico. Syngenta of haar gelieerde ondernemingen of enige van haar respectievelijke bestuurders, functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers zullen onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte verliezen of schade voortvloeiend uit of in verband met uw toegang tot, gebruik van of het niet kunnen gebruiken van deze Site of uw vertrouwen ten aanzien van de informatie die op deze Site wordt verstrekt. Zonder het voorgaande te beperken is Syngenta op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke fouten of weglatingen in de Content van deze Site en dit geldt met name voor alle verwijzingen naar producten en diensten geleverd door Syngenta. Dit is een uitgebreide aansprakelijkheidsbeperking die geldt voor alle verliezen en schade van welke aard dan ook, directe of indirecte, algemene, bijzondere, incidentele schade, gevolgschade, morele schade of anderszins, waaronder begrepen maar niet beperkt tot verlies van gegevens, omzet of winst. Deze aansprakelijkheidsbeperking zal gelden ongeacht of de gestelde aansprakelijkheid is gebaseerd op contract, nalatigheid, onrechtmatige daad, strikte aansprakelijkheid of op enige andere basis en zelfs als een gemachtigde vertegenwoordiger van Syngenta of een van haar Gelieerde ondernemingen op de hoogte is gesteld van of op de hoogte had moeten zijn van de mogelijkheid dat dergelijke schade zou ontstaan. Deze aansprakelijkheidsbeperking sluit geen aansprakelijkheid uit waarvan uitsluiting onwettig zou zijn.

Aankopen via de Site

Als u goederen koopt via de Site, gelden onze voorwaarden voor online aankopen naast deze voorwaarden.

Bevoegdheid en toepasselijk recht

Alle vorderingen voortvloeiend uit of in verband met het bezoeken van de Site vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandse rechtbanken. Op deze Overeenkomst en uw gebruik van de Site is het Nederlandse recht van toepassing.

Weersvoorspelling

Syngenta Agronomic Information Services uses the best technical and professional efforts in the creation of this information. Syngenta AIS provides this service and all information accessed through this online site and any results obtained from the use of this information is provided "AS IS" and without warranty, express or implied. Syngenta AIS have no liability for the accuracy of this information, for any delays in service, or omission beyond the control of Syngenta AIS.
Syngenta cannot be responsible if the service is not available for technical reason.
Syngenta (AIS) is using Google Analytics to track the user's journey on the site (if you already use Google Analytics for the rest of the site, you may not need to add anything specific to AIS).
Syngenta may store all additional information the user is providing in order to use the models (plots, crops, …)
We could use Google Maps
We will use some tracking mechanisms (i.e. cookies but not limited to) used for statistics and personalisation. Note non-personal-identifiable information are stored i.e. town but not name address etc
Our services will attempt to geo locate users by multiple means to identify their most appropriate forecast location.

Dank u voor uw bezoek en het gebruik van onze Site.

Herzien: december 2011